Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม

ประกาศ
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จะจัดอบรมโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพเพื่อพร้อมขอรับรางวัลพระราชทาน
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

-----------------


สถานที่จัดอบรม : กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา : 2 วัน

รับสมัคร : โรงเรียนนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน

คุณสมบัติ

  1. เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก 2 ปีซ้อน (การประเมิน3 ปี/ครั้ง 2 รอบ)
  2. มีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องครบตามระยะเวลาที่อบรม
  3. ไม่เคยถูกข้อร้องเรียนทุกกรณี
  4. ต้องจัดการศึกษาครบถ้วนตลอดหลักสูตรมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สนใจโปรดคลิก--->ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม โดยพิจารณาคุณสมบัติข้อ 1-4 และส่งใบสมัครไปยังอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โทร. 0 2282 9635 ในวันและเวลาราชการ

แผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ฯ (พ.ศ.2561-2563)

News !! ข่าวประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ฯ (2561-2563)

ตามที่คณะอนุกรรามการติดตามสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ส่งแผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (พ.ศ. 2561 -2563) ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้โรงเรียนนอกระบบทราบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลด เอกสารแนบดังนี้

  1. หนังสือแจ้งเวียนโรงเรียนนอกระบบ
  2. ปกแผน
  3. คำนำ
  4. แผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ฯ (2561-2563)

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่

 

แจ้งเพื่อทราบ สช. ขอให้ ศธจ./สช.จังหวัด ทราบดังนี้

เรื่อง "ารดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่"

1.แจ้งโรงเรียนนอกระบบให้ทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนว

ใหม่  (ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)

2.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สช. ขอยกเลิก การจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับตรวจติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

3.สช.อยู่ระหว่างการจัดทำและปรับแก้ไขเครื่องมือในการนิเทศและติดตามผลการจัดการ

ศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

รายระเอียดปรากฎดังนี้

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด ด่วนมาก ที่ ศธ 0211.8/8165 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

หนังสือถึง ผอ.สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัด ด่วนมาก ที่ ศธ 0211.8/8166

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

You are here Home