Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

ประกาศให้โรงเรียนนอกระบบมารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประกาศ...!!!

แจ้งโรงเรียนนอกระบบให้มารับโล่

แจ้งโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ให้เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วม จะต้องส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัด คลิก

หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด คลิก

หนังสือถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ ที่ผ่านการประเมินผลการจัดการศึกษา ในปี 2559 คลิก

หนังสือถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ ที่ผ่านการประเมินผลการจัดการศึกษา ในปี 2560 คลิก

แบบตอบรับและกำหนดการ คลิก


ส่งแบบตอบรับออนไลน์ คลิกตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในประจำปี พ.ศ.2560

 

ด่วนที่สุด...!!

ให้โรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจประกันคุณภาพภายใน

ประจำปีงบประมาณ  2560 และ 2559

ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อโรงเรียนหากพบ

ข้อผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ 02-282-9635 (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)

เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าชื่อโรงเรียนของท่านถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบชื่อ คลิก  ด่านล่าง

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2560

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน ปี 2559 (ฉบับที่ 1 )

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน ปี 2559 เพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 2)

โรงเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2560 (นนทบุรีเพิ่มเติม)

ตอบแบบสำรวจคูปองการศึกษา

ประกาศ!!! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียนในการเข้ารับบริการการศึกษาจากโรงเรียนนอกระบบ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยใช้คูปองการศึกษา

จึงขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา ดาวน์โหลด

You are here Home