Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง


เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในการนำหลักสูตรฯไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และจัดทำแผนการสอนหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง

 

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร

 

โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

โดย คลิก>>แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ

รายละเอียดการอบรม

กำหนดการ >>คลิก

แผนที่สถานที่จัดประชุม >>คลิก

 

หมายเหตุ

1.กรุณาส่งแบบตอบรับฯ ทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือทางโทรสาร 0 2282 9635 **ทั้งนี้ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561**

2.กำหนดผู้เข้าร่วมอบรม โรงเรียนละ 1 คน

(จำนวน 100 ท่าน เท่านั้น!!// หากยังไม่ครบตามจำนวนจะเปิดรับตัวแทนจากโรงเรียนเพิ่มเติม)

3.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จัดที่พักให้เฉพาะโรงเรียนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ในคืนวันที่ 19 กันยายน 2561 เท่านั้น!!

>>ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประกอบการประเมินหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนนอกระบบ หลักสูตรการบริบาล


ตอบแบบสอบถามประกอบการประเมิน

หลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง

 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

รวมทั้งแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้แจง >> คลิก

แบบสอบถามประกอบการประเมินหลักสูตรฯ>>คลิก

 

กรุณาส่งแบบสอบถามคืนมายัง :


กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่ 319 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300


หรือทาง

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

**ทั้งนี้ ส่งคืนแบบสอบถามฯ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

ประกาศรายชื่อ

 

ประกาศรายชื่อ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพสู่รางวัลพระราชทาน

จัดระหว่างวันที่ 22 -24 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโช่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วม (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561 )

รายชื่อเพิ่มเติม (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561)

หนังสือถึง ศธจ. กำหนดการ

ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมสิ่งเหล่านี้มาด้วย

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

2.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

3. แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561  และ

4. แบบรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 2560

แผนที่การเดินทาง

*หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

โทรศัพท์ 02-282-9635, หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ดร.เมชวิน 081-300-5191

****ทั้งนี้ คณะผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมจากรายชื่อข้างต้น****

 


You are here Home