joomla templates jatc

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวความเคลื่อนไหว กร.

HOME_PAGE_TITLE

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการเสริมสร้างค่านิยมไทย 12 ประการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดอบรม
เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนนอกระบบ จำนวน 4 ภาค ดังนี้
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 22-24 พ.ย.57 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 20 พ.ย. 57)
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 29 พ.ย.57 - 1 ธ.ค.57 ณ โรงแรมไดอิชิ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 25 พ.ย. 57)
รุ่นที่ 3 จัดอบรมวันที่ 13-15 ธ.ค.57 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 12 ธ.ค. 57)
รุ่นที่ 4 จัดอบรมวันที่ 20-22 ธ.ค.57 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 17 ธ.ค. 57)
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ทาง Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2282-8651
สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร โทร 0-2282-3185

Download กำหนดการและใบสมัคร
Download หนังสือเชิญ  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดให้มี
โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในโรงเรียนนอกระบบ
ประเภทวิชาชีพ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558
เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชน
ในชุมชน ซึ่งกำหนดจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียน
นอกระบบ ประเภทวิชาชีพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จำนวน 42 ศูนย์

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวส่งเอกสาร
สมัครเข้าร่วมโครงการ : โรงเรียนในกทม.ส่งโครงการให้สช.
โรงเรียนในภูมิภาค ส่งโครงการให้สพป.และส่งอีเมลให้สช.
ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.57 ถึงวันที่ 2 ธ.ค.57

ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนต้องส่งไฟล์เอกสารโครงการทั้งหมด
ที่อีเมล
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Download หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในกทม.

Download หนังสือถึงผอ.สพป.

Download หนังสือถึงผอ.สช.จังหวัด

Download ประกาศสป. ลว. 6 พ.ย.57

Downloadโครงการและเอกสารประกอบของกทม. (เอกสาร1-9)

PDF      (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

WORD  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Downloadโครงการและเอกสารประกอบของภูมิภาค

PDF      (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

WORD  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2282-3185

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจและแจ้งโรงเรียนนอกระบบเข้ารับการอบรม

ด่วนมาก!!!!!!!!!

ขอความอนุเคราะห์ สพป.และ สช.จังหวัด สำรวจและแจ้งโรงเรีียนนอกระบบเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน

ส่วนภูมิภาค

- หนังสือถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

- หนังสือถึง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

- หนังสือถึง ผู้รับอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ ส่วนภูมิภาค

- กำหนดการ

- แบบตอบรับ

- แผนที่โรงแรม

Download  ที่นี่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- หนังสือถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ กรุงเทพมหานคร

- กำหนดการ

- แบบตอบรับ

- แผนที่โรงแรม

Download  ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

กรุงเทพและปริมณฑล

ส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ หากมีโรงเรียนตอบรับครบตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละครั้งแล้ว (กทม 150 คน ส่วนภูมิภาค 250 คน) สช.จะปิดการตอบรับทันที ถึงแม้จะยังไม่ถึงกำหนดก็ตาม สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบรับได้ทาง www.nfe-opec.com หรือโทร 02-282-8852

You are here Home