Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุุมสัมมนาผู้บริหาร ครูและผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ

เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการประสาน

และส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร (ผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ)

ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กทม.

จึงขอเชิญผู้บริหาร ครู และผู้สอน ที่สนใจเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่แนบ

และ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่  https://goo.gl/mHNXkc

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์  0819494630


****รายละเอียด******

*****กำหนดการ*******

แผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ฯ (พ.ศ.2561-2563)

News !! ข่าวประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ฯ (2561-2563)

ตามที่คณะอนุกรรามการติดตามสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ส่งแผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (พ.ศ. 2561 -2563) ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้โรงเรียนนอกระบบทราบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลด เอกสารแนบดังนี้

  1. หนังสือแจ้งเวียนโรงเรียนนอกระบบ
  2. ปกแผน
  3. คำนำ
  4. แผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ฯ (2561-2563)

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่

 

แจ้งเพื่อทราบ สช. ขอให้ ศธจ./สช.จังหวัด ทราบดังนี้

เรื่อง "ารดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่"

1.แจ้งโรงเรียนนอกระบบให้ทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนว

ใหม่  (ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)

2.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สช. ขอยกเลิก การจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับตรวจติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

3.สช.อยู่ระหว่างการจัดทำและปรับแก้ไขเครื่องมือในการนิเทศและติดตามผลการจัดการ

ศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

รายระเอียดปรากฎดังนี้

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด ด่วนมาก ที่ ศธ 0211.8/8165 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

หนังสือถึง ผอ.สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัด ด่วนมาก ที่ ศธ 0211.8/8166

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

You are here Home