Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

แผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ฯ (พ.ศ.2561-2563)

News !! ข่าวประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ฯ (2561-2563)

ตามที่คณะอนุกรรามการติดตามสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ส่งแผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (พ.ศ. 2561 -2563) ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้โรงเรียนนอกระบบทราบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลด เอกสารแนบดังนี้

  1. หนังสือแจ้งเวียนโรงเรียนนอกระบบ
  2. ปกแผน
  3. คำนำ
  4. แผนปฏิบัติการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ฯ (2561-2563)

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่

 

แจ้งเพื่อทราบ สช. ขอให้ ศธจ./สช.จังหวัด ทราบดังนี้

เรื่อง "ารดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่"

1.แจ้งโรงเรียนนอกระบบให้ทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนว

ใหม่  (ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)

2.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สช. ขอยกเลิก การจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับตรวจติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

3.สช.อยู่ระหว่างการจัดทำและปรับแก้ไขเครื่องมือในการนิเทศและติดตามผลการจัดการ

ศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

รายระเอียดปรากฎดังนี้

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด ด่วนมาก ที่ ศธ 0211.8/8165 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

หนังสือถึง ผอ.สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัด ด่วนมาก ที่ ศธ 0211.8/8166

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย

ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร บัดนี้ได้ทำการปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันตามเอกสารแนบด้านล่าง ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตรวจสอบรายละเอียด

ให้ถูกต้อง  หากมีการแก้ไข โปรดแจ้งกลับภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ Email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ประเภทต่างๆ


1. ทรงนักเรียนชาย  **คลิก**


2. เกล้าผมเจ้าสาว    **คลิก**


3.แต่งหน้าเจ้าสาว   **คลิก**


4. ซอยผมฟรีสไตล์ชาย  **คลิก**


5. ซอยผมฟรีสไตล์หญิง  **คลิก**


6.ตัดผมชายด้วยปัตตาเลี่ยน  **คลิก**

You are here Home