Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Setup-School-Request

ขั้นตอนหลังจากที่โรงเรียนได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบแล้ว ผู้อนุญาตแจ้งผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.๒๕๕๓

๒. แต่งตั้งครูและหรือผู้สอน กรณีที่แต่งตั้งให้เป็นครู จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา สำหรับบุคคลที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  สามารถเข้าทำการสอนในโรงเรียนนอกระบบได้โดยแต่งตั้งเป็นผู้สอน

สำหรับผู้สอนจะต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนในประเภทวิชาที่เปิดสอน โดยพิจารณาให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด

การแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารครูและผู้สอนของโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นอำนาจของผู้รับใบอนุญาต  ที่จะแต่งตั้งและถอดถอนโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อผู้อนุญาต เหมือนที่เคยปฏิบัติ เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานต่อผู้อนุญาตทราบทุกรายทุกครั้งภายใน  ๓๐ วัน นับแต่วันแต่งตั้งหรือถอดถอน พร้อมสำเนาเอกสารประกอบ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ

การแต่งตั้งและเอกสารประกอบการรายงาน

-  สำเนาหนังสือแต่งตั้ง (ดาวโหลดแบบฟอร์ม)

-  สำเนาสัญญาจ้าง

-  สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา

-  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีแต่งตั้งเป็นครู)

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

การถอดถอน เอกสารประกอบการรายงาน

-  สำเนาหนังสือถอดถอน (ดาวโหลดแบบฟอร์ม)

-  สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้ออกจากหน้าที่

You are here Home