Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ทำไมโรงเรียนต้องทำประกันคุณภาพภายใน

  • PDF

ทำไมโรงเรียนต้องทำประกันคุณภาพภายใน

 

ทำไม

โรงเรียนนอกระบบต้องทำประกันคุณภาพภายใน  ในการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทนั้น ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องอาคาร สถานที่ ผู้บริหาร ครูหรือผู้สอนหลักสูตร  และสถานที่ฝึก

ปฏิบัติพร้อมอุปกรณ์ ความจุนักเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการออกประกาศนียบัตร

เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนแล้ว การดำเนินกิจการของโรงเรียนนอกระบบแต่ละแห่งจะต้อง

คำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียน จะต้องมีหลักประกันว่าผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีตามจุดประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจที่จะเลือกเรียนในโรงเรียนแห่งนั้น

 

ทำเพื่ออะไร

การประกันคุณภาพภายใน จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้โรงเรียนนอกระบบมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กำหนดความมุ่งหมาย และหลักการเรื่องการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง และมาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

โรงเรียนจะได้อะไรจากการทำประกัน

การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในควรมีการเตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนควรมีการเตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรทุกคนในการทำงานเป็นทีม และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและดำเนินงานอย่างเหมาะสมและถูกต้อง  การประกันคุณภาพภายในเป็นงานตามปกติของโรงเรียนที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพ  อันจะสอดคล้องกับหลักการบริหาร

ที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA)  ซึ่งประกอบด้วยการร่วมกันวางแผนพัฒนา (Plan) ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบ (Check)  และร่วมกันปรับปรุง (Act)

 

การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน จะช่วยทำให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ

ที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

โดยมีการประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง  โดยโรงเรียนจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. จัดระบบบริหารให้มีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน และส่งเข้ารับการอบรมจาก สช.

๒. ศึกษาสภาพปัจจุบันให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ

๓. ตั้งเป้าหมายความสำเร็จที่ต้องการ (มาตรฐานและตัวชี้วัด)

๔. วางแผนการทำงานไปสู่เป้าหมาย (กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งาน/โครงการ ฯลฯ)

๕. ดำเนินงานตามแผน (จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม)

๖. กำกับดูแล ติดตาม ประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข

๗. ประเมินคุณภาพประจำปี (ประเมินตนเองเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้)

๘. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (สรุปผลการประเมินตนเองเพื่อรายงานต้นสังกัด หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง  และสาธารณชน)  ของรอบปีที่ผ่านมาส่งให้ สช.พิจารณาพร้อมการประเมินตนเอง

๙. นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สำหรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงาน

พัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียนและคุณภาพผู้เรียนที่ทุกโรงเรียนสามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพได้นั้น ประกอบด้วย ๑๒ มาตรฐาน  ๒๙ ตัวบ่งชี้  ซึ่ง สามารถเข้าไปขอคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน พร้อมขอรับการแนะนำที่ถูกต้องได้จากกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ หรือ

โทร.สอบถามได้ที่เบอร์ ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๕  ได้ในวันเวลาราชการ

 

Statistics

สมาชิก : 111644
Content : 67
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 503368
You are here Category Blog ทำไมโรงเรียนต้องทำประกันคุณภาพภายใน