Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล

การจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

 

คำสั่งแต่งตั้ง (์NEW) คลิก

 

คำสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติม (NEW) คลิก


You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน