Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หลักสูตร กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ได้ส่งโครงสร้างหลักสูตรและคุณสมบัติวิทยากรตามหลักสูตรกลาง

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้


 

1. หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

2. หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

3. หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

4. หลักสูตรการบริการสปาเพื่อสุขภาพ 300 ชั่วโมง

5. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง


 

หมายเหตุ. หากโรงเรียนนอกระบบมีความประสงค์จะเพิ่มหลักสูตร

หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ หลักสูตร กระทรวงสาธารณสุข