Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติครูชาวต่างชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับแจ้งจากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมกลุ่มงานข่าวการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติได้ให้ข้อเสนอในการรับครูชาวต่างชาติ โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาหารลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รู้จักหน่วยงาน

ชื่อกลุ่มงาน : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)
ชื่อภาษาอังกฤษ : The Non-formal Education Promotion Unit
ชื่อกรม : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
: Office of the Private Education Commission,
Ministry of Education

กลุ่มวิชาการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และ 1 งาน

  1. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
  2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  4. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
  5. งานธุรการ
You are here รู้จักหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน