Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เตรียมความพร้อมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลการระบาทของโรงไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2560 พบผู้ป่าย จำนวน 4875 ราย อัตราป่ายเท่ากับ 7.45 ต่อแสนประชากรไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากในกลุ่มแรกเกิด -14 ปี โดยการพยากรณ์โรคและฤดูการระบาดปี 2560 ของสำนักระบาทวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า  ของปี 2559 จะมีผู้ป่วยมากว่า 300000 คน เพื่อเป็การเตรียมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงขอให้โรงเรียน สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ปฎิบัติดังนี้

รายละเอียด คลิก

รู้จักหน่วยงาน

ชื่อกลุ่มงาน : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)
ชื่อภาษาอังกฤษ : The Non-formal Education Promotion Unit
ชื่อกรม : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
: Office of the Private Education Commission,
Ministry of Education

กลุ่มวิชาการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และ 1 งาน

  1. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
  2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  4. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
  5. งานธุรการ
You are here รู้จักหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน