Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2559

ข้อกำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รู้จักหน่วยงาน

ชื่อกลุ่มงาน : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)
ชื่อภาษาอังกฤษ : The Non-formal Education Promotion Unit
ชื่อกรม : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
: Office of the Private Education Commission,
Ministry of Education

กลุ่มวิชาการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และ 1 งาน

  1. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
  2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  4. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
  5. งานธุรการ
You are here รู้จักหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน