Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องเกี่นวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เงินอุดหนุนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวด เร็ว และมีประสิธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงอนุมัติการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผลการดำเนินการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบทุกๆ 3 เดือน

 

คลิกดูหนังสือคำสั่ง

You are here โรงเรียนภายใต้สังกัด กลุ่มโรงเรียนกวดวิชา คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ