Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • PDF

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องเกี่นวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เงินอุดหนุนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวด เร็ว และมีประสิธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงอนุมัติการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผลการดำเนินการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบทุกๆ 3 เดือน

 

คลิกดูหนังสือคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017 เวลา 14:59 น.

Statistics

สมาชิก : 115832
Content : 70
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 544476

Quility munu

You are here ประกันคุณภาพภายใน