Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แจ้ง สพป. และ สช.จังหวัด เรื่องงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผล

ประกาศ

ขอให้ สพป.และ สช.จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานและส่งงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผลโรงเรียนนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คืนส่วนกลาง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(เฉพาะ สพป.และ สช.จังหวัด ที่ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานตรวจติดตามประเมินผลโรงเรียนนอกระบบ)

รายละเอียดหนังสือถึง ผอ.สพป.

รายละเอียดหนังสือถึง ผอ.สช.จังหวัด

You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ แจ้ง สพป. และ สช.จังหวัด เรื่องงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผล