Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในประจำปี พ.ศ.2560

 

ด่วนที่สุด...!!

ให้โรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจประกันคุณภาพภายใน

ประจำปีงบประมาณ  2560 และ 2559

ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อโรงเรียนหากพบ

ข้อผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ 02-282-9635 (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)

เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าชื่อโรงเรียนของท่านถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบชื่อ คลิก  ด่านล่าง

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2560

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน ปี 2559 (ฉบับที่ 1 )

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน ปี 2559 เพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 2)

โรงเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2560 (นนทบุรีเพิ่มเติม)

You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายในประจำปี พ.ศ.2560