Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4 หลักสูตร

ประกาศ!! หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับพื้นฐาน รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 40 ชั่วโมง

2. หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับต้น รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 40 ชั่วโมง

3. หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับกลาง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 40 ชั่วโมง

4. หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับสูง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 60 ชั่วโมง

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อขอใช้หลักสูตรได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สช.

โรงเรียนนอกระบบ ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ติดต่อขอใช้หลักสูตรได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่

You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4 หลักสูตร