Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การขอเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน

และการขออนุญาตรายการอื่น ๆ ของโรงเรียนนอกระบบ

(ดาวน์โหลดประกาศ)


การขอใช้ตราประจำโรงเรียน

รายการเอกสาร

1.  คำร้อง อช.6 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2.  สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง

3. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

การขอใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

รายการเอกสาร

1. คำร้อง อช.6 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2.  สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง

3.  สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน


การย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน

รายการเอกสาร

1. คำร้อง อช.6 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2.  สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

3.  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสำเนาสัญญาเช่าอาคารที่มีกำหนดเวลาการเช่า

ไม่น้อยกว่าสามปีนับจากวันที่ยื่นคำขอ โดยมีวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อใช้ประกอบกิจการโรงเรียน

4.  สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา

5.  สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารเรียน

6.  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน (กรณีที่ยังไม่ได้จัดทำ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

หมายเหตุ : การพิจารณาคำขออนุญาตแล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต


การขอโอนกิจการโรงเรียน

รายการเอกสารของผู้ขอโอน

1. คำร้อง อ.1 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2. บันทึกการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

3. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนและสำเนาใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกิจการต่าง ๆ

4. หนังสือยินยอมของคู่สมรส (หากมีคู่สมรส)

5. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ

รายการเอกสารของผู้ขอรับโอน

1.  สำเนาทะเบียนบ้าน

2.  สำเนาบัตรประชาชน

3.  สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

4.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5.  หนังสือยินยอมของคู่สมรส (หากมีคู่สมรส)

6. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสำเนาสัญญาเช่าอาคารที่มีกำหนดเวลาการเช่า

ไม่น้อยกว่าสามปีนับจากวันที่ยื่นคำขอ โดยมีวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อใช้ประกอบกิจการโรงเรียน

7. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน (กรณีที่ผู้ขอโอนยังไม่ได้จัดทำ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

กรณีผู้ขอรับโอนเป็นนิติบุคคล  ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์

(2) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด

หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สำหรับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน

(3) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สำหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์

(4) รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สำหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์

เอกสารและหลักฐานตาม (1) - (4) นายทะเบียนซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียนนิติบุคคลต้องรับรองไว้ไม่เกินสามเดือน

(5) หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล

(6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล

(7) สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล

(8) หลักฐานการสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล

 

หมายเหตุ : การพิจารณาคำขออนุญาตแล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต

 

การขอเพิ่มหลักสูตร

รายการเอกสาร

1. คำร้อง อช.6 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2.  สำเนาใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.  หลักสูตรที่ขอเพิ่ม

4.  หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรที่ขอเพิ่ม

5.  โครงการขอเพิ่มหลักสูตร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

8.  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน (กรณีที่ยังไม่ได้จัดทำ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

หมายเหตุ : การพิจารณาคำขออนุญาตแล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต

 

 

การขอใช้รูปแบบประกาศนียบัตรโรงเรียนนนอกระบบ

 

รายการเอกสาร

1. คำขอ อช. 8  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2. ประกาศ สช. การขอใช้รูปแบบประกาศนียบัตร ดาวน์โหลด NEW!!!

 

 

การขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

รายการเอกสาร

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

2. รายงานการประชุมของนิติบุคคลมีมติที่ประชุมให้เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์

4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด

หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สำหรับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน

5. รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สำหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์

6. รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สำหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์

เอกสารและหลักฐานตาม (3) - (6) นายทะเบียนซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียนนิติบุคคลต้องรับรองไว้ไม่เกินสามเดือน

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนของนิติบุคคล

8. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้แทนของนิติบุคคล

9. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ของผู้แทนของนิติบุคคล

 

การขอเลิกดำเนินกิจการ

รายการเอกสาร

1. หนังสือแจ้งขอเลิกกิจการโรงเรียนไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการโรงเรียน ชี้แจงเหตุผล

2. ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและใบอนุญาตต่าง ๆ (ฉบับจริง)


 

You are here การขอเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน