Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หนังสือราชการ

เรื่อง  การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สช. ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบที่มีครู/ผู้สอนที่เป็นชาวต่างประเทศ และนักเรียนที่เป็นชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติด ให้ตระหนักและหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรายงานให้ สช. ทราบด้วย ดังรายละเอียดดังแนบ

1. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ (ที่ศธ 0211.8/2754 ลงวันที่ 19 ก.พ.2559) ดาวน์โหลด
2. แบบรายงาน ดาวน์โหลด

* *โดยให้ส่งแบบรายงาน ได้ที่ โทรสาร 02-2828652 หรือ ทาง E- mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 

เรื่อง  ผลการหารือการพิจารณาแก้ไขปัญหาโรงเรียนกวดวิชาและแนวทางการจัดทำบัญชีและงบการเงิน

ด้วยกรมสรรพากรได้แจ้งผลการหารือแนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา
และความเห็นต่อแนวทางการจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนกวดวิชา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ ดังนี้

 • หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ ดาวน์โหลด
 • สำเนาหนังสือสรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค 0726/816 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
 •  


   

   

  ด่วน!!!

  เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศอังกฤษเพื่อคุ้มครองเด็ก (ICPC)

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดำเเนินการ

  ของโรงเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศอังกฤษเพื่อคุ้มครองเด็ก ดังเอกสาร ดังนี้

  1. หนังสือ สช. ที่ ศธ 0211.5/13957 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 (ในเขต กทม.)

  2. หนังสือ สช. ที่ ศธ0211.5/13958 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 (ในส่วนภูมิภาค)

   


   

  เรื่อง พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงยกเว้นเงินได้โรงเรียนเอกชน

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งเรื่องประกาศใช้กฎหมายที่มีผลต่อโรงเรียนนเอกชน
  ทั้งในระบบและนอกระบบ (ประเภทกวดวิชา) ดังนี้ (ดาวโหลดหนังสือแจ้งเพื่อทราบ หน้า 1 / หน้า 2)

  . พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๘)

  . พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๙)

  . พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๐)

  . กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร


   

  เรื่อง  การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อคุ้มครองเด็ก (ICPC)

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับแจ้งจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  การตรวจสอบประวัติชาวอังกฤษจากเว๊ปไซด์ของหน่วยงานที่เก็บประวัติอาชญากรรมของสหราชอาณาจักร
  ตามข้อเสนอของสถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร เป็นการป้องกันผู้ที่เคยกระทำผิดและมีคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
  ซึ่งมีประวัติกับทางการสหราชอาณาจักร ไม่ให้เข้ามาประกอบอาชีพครูหรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

  เรื่อง  การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อคุ้มครองเด็ก (ICPC)

  1. หนังสือ สช. ที่ ศธ 0211.5/5567  ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 (ในเขต กทม.)

  2. หนังสือ สช. ที่ ศธ0211.5/6030 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 (ในส่วนภูมิภาค)

  3. สิ่งที่ส่งมาด้วย  International Child Protection Certificate UK (ICPC)  เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอตรวจลงตรา ประเภท NON - IMMIGRANT รหัส ED

  เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ

  สามารถดาวโหลดหนังสือ สช. และประกาศ สช. ได้ที่นี่ (คัดลอกลิงค์ข้างล่าง)

  https://drive.google.com/file/d/0B4s9uPa4JkN7UHZuaXMyZFJBZkE/view?usp=sharing  เรื่อง  การออกหนังสือรับรองและร้องขอให้คนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

  เพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน (โรงเรียนนอกระบบ)

  ดาวน์โหลด หนังสือ สช. ที่ ศธ 0211.8/5543 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558  Statistics

  สมาชิก : 115832
  Content : 70
  เว็บลิงก์ : 6
  จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 544403
  You are here หนังสือราชการ