ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2559

ข้อกำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คลิกเพื่อดูรายละเอียด